Algemene Voorwaarden Surfana Festival

The following terms & conditions apply. They’re in Dutch.

Algemene Voorwaarden Surfana Festival (Versie 2019)

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Surfana Festival en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Stichting Surfana Festival georganiseerd evenement (hierna te noemen: “Surfana Festival”) bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Stichting Surfana Festival voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen” “(voor)verkoopadres”) en indien de overeenkomsten tot stand is komen via www..surfanafestival.com (hierna te noemen: de “website”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het festival wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het festival evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het festival plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Stichting Surfana Festival en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het festival bij Stichting Surfana Festival dan wel door Stichting Surfana Festival ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via de website bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Stichting Surfana Festival verstrekt document of een door of vanwege Stichting Surfana Festival verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs voor het festival wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Stichting Surfana Festival. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het festival. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het festival krijgt toegang. Stichting Surfana Festival mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Stichting Surfana Festival is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Stichting Surfana Festival dan wel een door Stichting Surfana Festival ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via de website verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen, via de website of bij Stichting Surfana Festival garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Stichting Surfana Festival kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8 Stichting Surfana Festival behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren toegangsbewijzen.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor het festival voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod is uitsluitend uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door Stichting Surfana Festival aangewezen of erkend platform.

3.2 De klant is jegens Stichting Surfana Festival gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het festival en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Stichting Surfana Festival voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan Stichting Surfana Festival verschuldigd en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van Stichting Surfana Festival om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het festival.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het festival en zolang hij zich op de plaats waar het festival wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van Stichting Surfana Festival van de plaats waar het festival wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het festival als bij het bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Stichting Surfana Festival onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.4 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het festival plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het festival.

4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het festival plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.6 Registratie van het festival (ten behoeve van commerciële activiteiten) in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden zonder aantoonbare toestemming van Stichting Surfana Festival, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het festival plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de huisregels (www.surfanafestival.com/info), overige voorschriften en/of aanwijzingen van Stichting Surfana Festival, de exploitanten van de plaats waar het festival wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

Artikel 5 – Rechten van Stichting Surfana Festival

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Stichting Surfana Festival gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het festival te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Stichting Surfana Festival, al dan niet via een (voor)verkoopadres of de website, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

5.2 Stichting Surfana Festival behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het festival te ontzeggen of van de plaats waar het festival plaatsvindt te verwijderen, indien Stichting Surfana Festival dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het festival.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Stichting Surfana Festival gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het festival te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest en Stichting Surfana Festival zijn gerechtigd om van het festival beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etcetera heeft Stichting Surfana Festival het recht het festival te te annuleren.

6.2 Indien het festival als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Surfana Festival wordt geannuleerd, zal Stichting Surfana Festival uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) festival. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3 Indien het festival als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Surfana Festival wordt verschoven naar een andere datum, blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het festival zal plaatsvinden. Mocht de klant het festival op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het festival verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het festival plaatsvindt. Indien het festival is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs, vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Stichting Surfana Festival

7.1 Stichting Surfana Festival is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Stichting Surfana Festival toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Stichting Surfana Festival is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a) gevolgschade;
 b) immateriële schade;
 c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van 
Stichting Surfana Festival.

7.2 Het betreden van de plaats waar het festival plaatsvindt en het bijwonen van het festival, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Stichting Surfana Festival geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 Stichting Surfana Festival zal ernaar streven het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via www.surfanafestival.com) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.4 Stichting Surfana Festival is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het festival, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Stichting Surfana Festival is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het festival.

7.5 Stichting Surfana Festival is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 Stichting Surfana Festival verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9 – Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Stichting Surfana Festival bestaat is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Stichting Surfana Festival en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Stichting Surfana Festival is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

© 2023 Surfana | Algemene voorwaarden - Website by New Fountain