Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Surfana Zandvoort

(Surfana Bloemendaal is onderdeel van Surfana Zandvoort)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Gebruiker/Organisator: Surfana Zandvoort v.o.f., gevestigd te Haarlem en die in de uitvoering van het bedrijf arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt.
b. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van de Gebruiker optreedt (bijvoorbeeld: instructeur of trainer);
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker alsmede de uit hoofde van Opdrachtgever deelnemende personen;
c. Activiteit/Arrangement: de door Gebruiker georganiseerde of aangeboden dienst en/of activiteit of een combinatie daarvan. Deze diensten en/of activiteit kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van surflessen aan individuen, groepen, bedrijven etc. en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en uitvoering van de overeengekomen Activiteiten/Arrangementen tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Gebruiker of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, waarvoor bij de uitvoering door Gebruiker derden worden ingeschakeld.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 20 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 20 dagen worden bevestigd of uit handelingen van Gebruiker is af te leiden dat er sprake is van een overeenkomst.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven;
3.3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Gebruiker heeft het recht bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten verrichten.
4.3. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Hieronder zijn tevens de persoonlijke omstandigheden begrepen van de degene die deelnemen aan de activiteit (m.n. relevante medische en conditionele bijzonderheden, alcohol en/of drugsgebruik, e.d.).
Op basis van de door Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte gegevens is Gebruiker te allen tijde gerechtigd deelname door Opdrachtgever of daarvan deeluitmakende personen uit te sluiten. Voor zover noodzakelijk zal de overeenkomst voor dat gedeelte alsdan worden ontbonden, zonder dat er enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding ontstaat.
4.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4.6. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden (waaronder mede wordt begrepen de namens Opdrachtgever deelnemende personen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is (waaronder begrepen t.g.v. het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever en haar deelnemers zoals in deze bepaling weergegeven).
4.7. Opdrachtgever is gehouden (de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van Gebruiker op te volgen, bij gebreke waarvan Gebruiker op een ieder willekeurig moment kan besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.
4.8. Indien de uitvoering van de overeenkomst door redenen aan de zijde van Opdrachtgever is vertraagd dan heeft Gebruiker het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uurprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit/Arrangement in te korten zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

Artikel 5 Wijziging/annulering van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Gebruiker geen doorgang kan vinden, dan is Gebruiker gerechtigd een andere activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen of het vergoeden van schade.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip en duur van de Acitiviteit/Arrangement daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.3. In afwijking van het voorgaande lid zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.
5.4.a. Ingeval Opdrachtgever een overeengekomen Activiteit/Arrangement meer dan veertien dagen daaraan voorafgaande annuleert dan is Opdrachtgever gehouden tenminste 50% van het totaal met de activiteit/arrangement gemoeide en geoffreerde bedrag aan Gebruiker te voldoen.
b. Bij annulering door Opdrachtgever korter dan veertien maar langer dan zeven dagen voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement, is Opdrachtgever gehouden 75% van het totaal gemoeide en geoffreerde bedrag aan Gebruiker te voldoen.
c. Tenzij anders wordt overeengekomen is annulering door Opdrachtgever zeven dagen of korter voorafgaande aan de geplande Activiteit/Arrangement niet mogelijk zodat Opdrachtgever alsdan op eerste verzoek van Gebruiker is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan Gebruiker te voldoen.
5.5. Annulering door Gebruiker maakt Gebruiker jegens Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Gebruiker ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Gebruiker gehouden Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval Opdrachtgever van de activiteit afziet dan is Gebruiker gehouden de ontvangen bedragen terstond aan Opdrachtgever terug te betalen.

Artikel 6 Betaling:

6.1. Opdrachtgever dient voorafgaande (tenminste 30 dagen) aan de Activiteit/Arrangement het totaal bedrag te voldoen een en ander conform de standaard daarvoor geldende bedragen of zoals in een eventueel uitgebrachte offerte is bepaald.
Ingeval de overeenkomst korter dan 20 dagen voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement werd gesloten dan is Opdrachtgever gehouden binnen vijf werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het daarmee totaal gemoeide totaal bedrag aan Gebruiker te voldoen.
6.2. Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene voorwaarden verricht, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Gebruiker alsdan vrij de Activiteit/Arrangement te annuleren zonder dat Gebruiker daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig is.
6.3. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum €150.-.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Indien Gebruiker voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Gebruiker uit te keren totaal.
7.2. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Gebruiker), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Gebruiker daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Gebruiker uit.
7.3. Gebruiker kan door Opdrachtgever (inclusief de namens Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

Artikel 8 Beeld materiaal

8.1. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat er 1) tijdens de activiteiten/arrangementen foto- en filmopnamens gemaakt kunnen worden van opdrachtgever(s) en 2) dat deze door Surfana en haar partners voor promotionele doeleinde gebruikt kunnen worden. Indien opdrachtgever dit niet wilt, dient dit nadrukkelijk vooraf per email (aan info@surfana.com) aangegeven te worden.

Algemene Voorwaarden Surfana Vlieland

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Gebruiker/Organisator: Surfana Vlieland V.O.F., gevestigd te Amsterdam en die in de uitvoering van het bedrijf arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt.
b. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van de Gebruiker optreedt (bijvoorbeeld: instructeur of trainer);
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker alsmede de uit hoofde van Opdrachtgever deelnemende personen;
c. Activiteit/Arrangement: de door Gebruiker georganiseerde of aangeboden dienst en/of activiteit of een combinatie daarvan. Deze diensten en/of activiteit kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van surflessen aan individuen, groepen, bedrijven etc. en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en uitvoering van de overeengekomen Activiteiten/Arrangementen tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Gebruiker of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, waarvoor bij de uitvoering door Gebruiker derden worden ingeschakeld.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 20 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 20 dagen worden bevestigd of uit handelingen van Gebruiker is af te leiden dat er sprake is van een overeenkomst.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven;
3.3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Gebruiker heeft het recht bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten verrichten.
4.3. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Hieronder zijn tevens de persoonlijke omstandigheden begrepen van de degene die deelnemen aan de activiteit (m.n. relevante medische en conditionele bijzonderheden, alcohol en/of drugsgebruik, e.d.).
Op basis van de door Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte gegevens is Gebruiker te allen tijde gerechtigd deelname door Opdrachtgever of daarvan deeluitmakende personen uit te sluiten. Voor zover noodzakelijk zal de overeenkomst voor dat gedeelte alsdan worden ontbonden, zonder dat er enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding ontstaat.
4.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4.6. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden (waaronder mede wordt begrepen de namens Opdrachtgever deelnemende personen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is (waaronder begrepen t.g.v. het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever en haar deelnemers zoals in deze bepaling weergegeven).
4.7. Opdrachtgever is gehouden (de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van Gebruiker op te volgen, bij gebreke waarvan Gebruiker op een ieder willekeurig moment kan besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.
4.8. Indien de uitvoering van de overeenkomst door redenen aan de zijde van Opdrachtgever is vertraagd dan heeft Gebruiker het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uurprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit/Arrangement in te korten zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

Artikel 5 Wijziging/annulering van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Gebruiker geen doorgang kan vinden, dan is Gebruiker gerechtigd een andere activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen of het vergoeden van schade.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip en duur van de Acitiviteit/Arrangement daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.3. In afwijking van het voorgaande lid zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.
5.4.a. Ingeval Opdrachtgever een overeengekomen Activiteit/Arrangement meer dan veertien dagen daaraan voorafgaande annuleert dan is Opdrachtgever gehouden tenminste 50% van het totaal met de activiteit/arrangement gemoeide en geoffreerde bedrag aan Gebruiker te voldoen.
b. Bij annulering door Opdrachtgever korter dan veertien maar langer dan zeven dagen voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement, is Opdrachtgever gehouden 75% van het totaal gemoeide en geoffreerde bedrag aan Gebruiker te voldoen.
c. Tenzij anders wordt overeengekomen is annulering door Opdrachtgever zeven dagen of korter voorafgaande aan de geplande Activiteit/Arrangement niet mogelijk zodat Opdrachtgever alsdan op eerste verzoek van Gebruiker is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan Gebruiker te voldoen.
5.5. Annulering door Gebruiker maakt Gebruiker jegens Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Gebruiker ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Gebruiker gehouden Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval Opdrachtgever van de activiteit afziet dan is Gebruiker gehouden de ontvangen bedragen terstond aan Opdrachtgever terug te betalen.

Artikel 6 Betaling:

6.1. Opdrachtgever dient voorafgaande (tenminste 30 dagen) aan de Activiteit/Arrangement het totaal bedrag te voldoen een en ander conform de standaard daarvoor geldende bedragen of zoals in een eventueel uitgebrachte offerte is bepaald.
Ingeval de overeenkomst korter dan 20 dagen voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement werd gesloten dan is Opdrachtgever gehouden binnen vijf werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het daarmee totaal gemoeide totaal bedrag aan Gebruiker te voldoen.
6.2. Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene voorwaarden verricht, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Gebruiker alsdan vrij de Activiteit/Arrangement te annuleren zonder dat Gebruiker daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig is.
6.3. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum €150.-.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Indien Gebruiker voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Gebruiker uit te keren totaal.
7.2. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Gebruiker), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Gebruiker daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Gebruiker uit.
7.3. Gebruiker kan door Opdrachtgever (inclusief de namens Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

Artikel 8 Beeld materiaal

8.1. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat er 1) tijdens de activiteiten/arrangementen foto- en filmopnamens gemaakt kunnen worden van opdrachtgever(s) en 2) dat deze door Surfana en haar partners voor promotionele doeleinde gebruikt kunnen worden. Indien opdrachtgever dit niet wilt, dient dit nadrukkelijk vooraf per email (aan vlieland@surfana.com) aangegeven te worden.

Algemene voorwaarden Surfana Festival

The following terms & conditions apply. They’re in Dutch.

Algemene Voorwaarden Surfana Festival (Versie 2019)

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Surfana Festival en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Stichting Surfana Festival georganiseerd evenement (hierna te noemen: “Surfana Festival”) bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Stichting Surfana Festival voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen” “(voor)verkoopadres”) en indien de overeenkomsten tot stand is komen via www..surfanafestival.com (hierna te noemen: de “website”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het festival wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het festival evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het festival plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Stichting Surfana Festival en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het festival bij Stichting Surfana Festival dan wel door Stichting Surfana Festival ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via de website bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Stichting Surfana Festival verstrekt document of een door of vanwege Stichting Surfana Festival verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs voor het festival wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Stichting Surfana Festival. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het festival. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het festival krijgt toegang. Stichting Surfana Festival mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Stichting Surfana Festival is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Stichting Surfana Festival dan wel een door Stichting Surfana Festival ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via de website verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen, via de website of bij Stichting Surfana Festival garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Stichting Surfana Festival kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8 Stichting Surfana Festival behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren toegangsbewijzen.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor het festival voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod is uitsluitend uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door Stichting Surfana Festival aangewezen of erkend platform.

3.2 De klant is jegens Stichting Surfana Festival gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het festival en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Stichting Surfana Festival voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan Stichting Surfana Festival verschuldigd en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van Stichting Surfana Festival om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het festival.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het festival en zolang hij zich op de plaats waar het festival wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van Stichting Surfana Festival van de plaats waar het festival wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het festival als bij het bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Stichting Surfana Festival onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.4 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het festival plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het festival.

4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het festival plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.6 Registratie van het festival (ten behoeve van commerciële activiteiten) in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden zonder aantoonbare toestemming van Stichting Surfana Festival, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het festival plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de huisregels (www.surfanafestival.com/info), overige voorschriften en/of aanwijzingen van Stichting Surfana Festival, de exploitanten van de plaats waar het festival wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

Artikel 5 – Rechten van Stichting Surfana Festival

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Stichting Surfana Festival gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het festival te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Stichting Surfana Festival, al dan niet via een (voor)verkoopadres of de website, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

5.2 Stichting Surfana Festival behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het festival te ontzeggen of van de plaats waar het festival plaatsvindt te verwijderen, indien Stichting Surfana Festival dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het festival.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Stichting Surfana Festival gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het festival te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest en Stichting Surfana Festival zijn gerechtigd om van het festival beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etcetera heeft Stichting Surfana Festival het recht het festival te te annuleren.

6.2 Indien het festival als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Surfana Festival wordt geannuleerd, zal Stichting Surfana Festival uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) festival. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3 Indien het festival als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Surfana Festival wordt verschoven naar een andere datum, blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het festival zal plaatsvinden. Mocht de klant het festival op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het festival verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het festival plaatsvindt. Indien het festival is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs, vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Stichting Surfana Festival

7.1 Stichting Surfana Festival is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Stichting Surfana Festival toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Stichting Surfana Festival is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a) gevolgschade;
 b) immateriële schade;
 c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van 
Stichting Surfana Festival.

7.2 Het betreden van de plaats waar het festival plaatsvindt en het bijwonen van het festival, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Stichting Surfana Festival geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 Stichting Surfana Festival zal ernaar streven het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via www.surfanafestival.com) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.4 Stichting Surfana Festival is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het festival, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Stichting Surfana Festival is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het festival.

7.5 Stichting Surfana Festival is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 Stichting Surfana Festival verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9 – Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Stichting Surfana Festival bestaat is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Stichting Surfana Festival en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Stichting Surfana Festival is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

Algemene voorwaarden Surfana Zomerkampen

(Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende Surfana producten: Kinderkamp Zandvoort 8-12 jaar, Zomerkamp Bloemendaal 12-15 jaar, Zomerkamp Vlieland 12-15 jaar, zomerkamp Vlieland 15-17 jaar)

Artikel 1 Bedrijfsinformatie

1.1. Surfana Zomerkampen is een merknaam van Surfana B.V. gevestigd te Haarlem.

Artikel 2 Boeken van een zomerkamp

2.1. Bij het boeken van een zomerkamp ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Wanneer je minderjarig bent, verklaar je dat je hiervoor toestemming hebt van een ouder of verzorger. Na een boeking via onze website wordt een boekingsbevestiging opgemaakt en per mail verstuurd. Hiermee is de boeking bevestigd.
2.2. Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwd. De persoon die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk, ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt.

Artikel 3 Vrijblijvend aanbod

3.1. Het aanbod van Surfana Vlieland is vrijblijvend en kan eventueel worden herroepen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een vakantie is volgeboekt.

Artikel 4 Betaling

4.1. Na het boeken van een zomerkamp krijg je de mogelijkheid jouw boeking direct te betalen via iDeal of om later te betalen. Als je de optie kiest om later te betalen, ontvang je van ons een email met de betaalinstructies.
4.2. De boeking dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van het geboekte zomerkamp te zijn betaald. Bij boeking binnen 3 weken voor aanvang van het zomerkamp moet het totale bedrag direct betaald worden.
4.3. Alle zomerkampen buiten Nederland dienen uiterlijk 1 juni betaald te zijn. Boekingen na 1 juni kunnen pas worden bevestigd wanneer de totale reissom is betaald.

Artikel 5 Annuleren van het Zomerkamp

5.1. Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis waardoor de reis (geheel of gedeeltelijk) wordt geannuleerd te worden gemeld per e-mail. Houd er rekening mee dat een annulering vrijwel nooit kosteloos verloopt. Surfana Zomerkampen kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze per e-mail is ingediend door de cliënt/hoofdboeker.
5.2. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.
5.3. Na de totstandkoming van de boeking kun je tot 3 weken voor aanvang het zomerkamp annuleren. Er zal dan €50,- administratiekosten in rekening gebracht worden en 100% van het boekingsbedrag worden gerestitueerd.
Bij annuleren tussen 21 tot 7 dagen voor aanvang van het zomerkamp is het restitutie percentage over het boekingsbedrag 50%.
Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van het zomerkamp is het restitutie percentage over het boekingsbedrag 0%.
5.4. Als je zelf niet meer in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het Zomerkamp en je vindt zelf iemand anders die jouw plek in kan nemen, dan kan dit kosteloos worden gewijzigd.

Artikel 6 Reisdocumenten en verzekering

6.1. Het is verboden te reizen met een verlopen paspoort of identiteitskaart. Het over de vereiste reisdocumenten beschikken, is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Surfana Zomerkampen kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
6.2. Het afsluiten van een reisverzekering voor alle reizen buiten Nederland is verplicht. Wanneer je besluit om geen verzekering af te sluiten, kan Surfana Zomerkampen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die verhaald kan worden bij de reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 7 Identificatieplicht

7.1. Je bent in Nederland vanaf 14 jaar verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen wanneer politie of andere toezichthouders daar om vragen. Zorg dat je deze bij je hebt als je 14 jaar of ouder bent. Sinds 2009 moeten kinderen jonger dan 14 jaar zich bij een bezoek aan arts of ziekenhuis identificeren. Als uw kind geen eigen ID-bewijs heeft, raden wij u aan hem/haar in ieder geval een kopie van het ouderpaspoort mee te geven. Er is een kluis op locatie aanwezig waar alle persoonsdocumenten veilig in kunnen worden opgeborgen.

Artikel 8 Persoonlijke informatie en het melden van bijzonderheden

8.1. Surfana Zomerkampen vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van het zomerkamp van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft de leeftijd van de deelnemer, maar ook eventueel een geestelijke of lichamelijke handicap.
8.2. Als u een zomerkamp wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat de deelnemer kan zwemmen (in bezit is van zwemdiploma A en B), fietsen, lopen, en dat de deelnemer ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand heeft. De deelnemer moet zonder aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kunnen deelnemen. Als dit niet zo is, bent u verplicht dit bij de boeking op te geven.
8.3. U bent verplicht om bij de boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden kunt u denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, etc. Mocht er na het boeken van een zomerkamp een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven.
8.4. Als blijkt dat er belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren van de deelnemer is achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de deelnemers onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.

Artikel 9 Surfana Zomerkamp reglementen

9.1. Alle deelnemers van Surfana Zomerkamp zijn verplicht tot het naleven van alle aanwijzingen en regels ter bevordering van een goede uitvoering van het zomerkamp. Je dient dan ook de regels te accepteren die door aanwezige begeleiders worden opgesteld.
9.2. Iedere deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het zomerkamp wordt bemoeilijkt en/of de naam van Surfana Zomerkampen wordt geschaad, kan door Surfana Zomerkampen van (voortzetting van) het zomerkamp worden uitgesloten. Ook het overtreden van de regels opgesteld door Surfana Zomerkampen kan betekenen dat je van (voortzetting van) het zomerkamp wordt uitgesloten. U hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten zomerkamp dagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3. Bij uitsluiting zijn ouders/verzorgers verplicht ervoor te zorgen dat de deelnemer uiterlijk binnen 24 uur de locatie heeft verlaten en op eigen gelegenheid of onder begeleiding van hen naar een ander adres reist waar de deelnemer terecht kan.
9.4. Er dient tijdens het zomerkamp tenminste één persoon (ouder/verzorger) telefonisch bereikbaar te zijn.
9.5. Surfana Zomerkampen doet haar uiterste best om de deelnemers de leukste vakantie van hun leven te bezorgen. Om dit te bewerkstelligen hebben we een aantal afspraken om het zomerkamp voor iedereen zo leuk mogelijk te maken.
De maaltijden worden gezamenlijk genuttigd.
Wanneer een deelnemer ergens zelfstandig heen wilt gaan, kan dit pas na overleg met de begeleiding en altijd samen met minimaal twee andere deelnemers.
Gemengd slapen is niet toegestaan.
Uitgaan gebeurt altijd met de groep en de begeleiding samen. Dit geldt alleen voor de 16+ deelnemers van de 15-17 jaar groep. De 15-jarigen zullen tijdens de stap-avond een andere activiteit doen.
In en onze tenten mag niet gerookt worden.
Het nuttigen of bezitten van alcohol en/of drugs is verboden.
9.6. We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer een deelnemer zich niet aan de regels houdt, zal er een officiële waarschuwing gegeven worden. Hierbij worden ook de ouders ingelicht. Na de volgende overtreding wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. Bij ernstige overtredingen of strafbare feiten (alcohol, drugs, geweld) volgt onmiddellijke uitsluiting, zonder dat er een officiële waarschuwing gegeven hoeft te zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Surfana Zomerkampen

10.1. Surfana Zomerkampen kan in geen enkele situatie aansprakelijk gesteld worden voor schade, vermissing of diefstal van waardevolle spullen van deelnemers. Surfana Zomerkampen raadt deelnemers af om waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons en camera’s, mee te nemen op zomerkamp. Dit niet zozeer uit veiligheidsoverwegingen, maar vooral ter bevordering van de gezelligheid van het zomerkamp.
10.2. Surfana Vlieland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing van bagage. Indien een deelnemer iets belangrijks is vergeten in de accommodatie dient dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd te worden (bij voorkeur per e-mail) met de contactpersoon op locatie. Als de zaken nog gevonden worden kunnen deze spullen tegen vergoeding worden verzonden.
10.3. Gevonden voorwerpen worden door Surfana Zomerkampen tot 7 dagen na afloop van het zomerkamp bewaard. Deze voorwerpen kunnen op kosten van de deelnemer worden teruggestuurd.
10.4. Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer of te harde wind, bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan, is Surfana Zomerkampen niet gebonden aan teruggave van een deel van de reissom. Surfana Zomerkampen is een flexibel bedrijf en zal altijd voor een leuk alternatief zorgen.
10.5. De medewerkers van Surfana Zomerkampen zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Surfana Zomerkampen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid deelnemer

11.1 Iedere deelnemer moet controleren of hij voldoende verzekerd is voor dit specifieke zomerkamp. Let hierbij op of surfen ook onder de dekking van de reisverzekering valt.
11.2 De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal dat tijdens de vakantie aan hen in gebruik gegeven is.

Artikel 12 Busvervoer naar het buitenland

12.1. Onze busreizen worden uitgevoerd met luxe touringcars die voorzien zijn van een bar, toilet, airconditioning, stereo-installatie en dvd-speler. De touringcarondernemingen waarmee Surfana Zomerkampen samenwerkt, beschikken allen over het Keurmerk Touringcarbedrijf. In de bus zijn alleen Royal Class stoelen beschikbaar. Dit zijn stoelen met een voetensteun, de rugleuning is verder verstelbaar en er is meer beenruimte dan bij een normale stoel. Surfana Zomerkampen rijdt met rookvrije bussen. Het is voor de reizigers dus verboden om te roken in de bus. Onze bussen worden bestuurd door ervaren en gekwalificeerde chauffeurs. Op de busreis zijn de algemene voorwaarden van vervoersbedrijf Directliner van toepassing.
12.2. Alle bussen hebben een zeer beperkte bagageruimte. Er is per persoon plaats voor het meenemen van één tas of koffer van normaal formaat (max. 20 kg, afmetingen max. 80x70x30 cm) en handbagage (max. 2 kg). Om ervoor te zorgen dat alle bagage mee kan, is het ten strengste verboden om levensmiddelenpakketten mee te nemen dan wel in de bagage te stoppen. Indien een deelnemer te veel bagage heeft, is de chauffeur verplicht deze te weigeren. Het is mogelijk om een eigen surfplank mee te nemen. Hiervoor wordt een bedrag van €30,- berekend. Wij raden sterk aan alle bagage te voorzien van adreslabels. Aangezien wij de tickets per e-mail versturen, krijg je geen bagagelabels. Wij raden je aan gebruik te maken van eigen labels. Het is verstandig om voor de zekerheid ook op de binnenkant van jouw koffer jouw naam en adres te vermelden.
12.3. De opstaptijden zullen op de vouchers staan die je ongeveer een week voor vertrek ontvangt. Uit veiligheidsoverwegingen krijgt iedereen een vaste zitplaats in de bus aangewezen. De buschauffeurs wijzen de stoelen toe aan de passagiers zodat iedereen van dezelfde reservering bij elkaar kan zitten. Rond 00.30 uur zal de nachtrust ingaan. Radio en TV worden uitgeschakeld, de noodzakelijke nachtverlichting wordt gevoerd en er worden geen stops meer gemaakt voor de passagiers.
12.4. Bij een te gering aanbod van deelnemers voor een, bij de reisgegevens vermelde opstapplaats, behoudt Surfana Zomerkampen zich het recht voor deze opstapplaats te annuleren. Je ontvangt daarvan minstens één week van tevoren bericht.
12.5. De in je reisinformatie genoemde vertrek- en aankomsttijden zijn indicatief. Bij wijzigingen in vermelde tijden word je daarover geïnformeerd. Deze wijzigingen kunnen in bepaalde gevallen gaan om vele uren, wees hierop voorbereid.
12.6. Surfana Zomerkampen is nimmer aansprakelijk voor vertragingen die ontstaan door weersomstandigheden, pech, technische storingen, verkeersdrukte of andere onvoorziene zaken.
12.7. Indien een passagier de regels overtreedt of ernstig wangedrag vertoont, wordt hem en zijn eventuele reisgenoten verdere deelname aan de reis ontzegd. De volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die uitsluiting van verdere deelname aan de reis met zich meebrengt zijn voor rekening van betreffende passagier.

Artikel 13 Beeldmateriaal

13.1. Tijdens onze zomerkampen worden foto’s en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van Surfana Zomerkampen in de breedste zin van het woord. Als je niet wilt dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit vooraf bij je boeking aan te geven.

Artikel 14 Kennelijke fouten

14.1. Kennelijke fouten en vergissingen op de website binden Surfana niet.

© 2024 Surfana | Algemene voorwaarden - Privacy Policy - Website by Sturdy digital